čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Însumând totul...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Rezumând,...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Per ansamblu...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
În mare...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...ne duce la concluzia că...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Putem observa prin urmare că...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Toate aceste argumente indică faptul că...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Pentru a restabili echilibrul...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje