švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Εν περιλήψει,...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Εν ολίγοις,...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Εν συντομία,...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
Σε γενικές γραμμές,...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Συνοπτικά...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje