rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Εν περιλήψει,...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Εν ολίγοις,...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Εν συντομία,...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
Σε γενικές γραμμές,...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Συνοπτικά...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje