nizozemsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Εν περιλήψει,...
Samengevat ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Εν ολίγοις,...
Samenvattend ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Εν συντομία,...
Al met al ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Σε γενικές γραμμές,...
Over het geheel ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alles wijst erop dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Συνοπτικά...
Over het geheel genomen ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Používá se pro jasný závěr
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje