francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Εν περιλήψει,...
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Εν ολίγοις,...
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Εν συντομία,...
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
Σε γενικές γραμμές,...
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Συνοπτικά...
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje