čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Εν περιλήψει,...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Εν ολίγοις,...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Εν συντομία,...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Σε γενικές γραμμές,...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Συνοπτικά...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje