česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Εν περιλήψει,...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Εν ολίγοις,...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Εν συντομία,...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
Σε γενικές γραμμές,...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Συνοπτικά...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje