maďarsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Este trabalho começou apontando...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
A prévia discussão buscou...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Resumindo, ...
Összefoglalva, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Em suma, ...
Összefoglalva ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Em síntese, ...
Összességében ...
Používá se k obecnému posouzení práce
De modo geral, ...
Egészében véve ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nos leva à conclusão de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Os argumentos apresentados acima provam que ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Pode-se ver então que...
Láthatjuk, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tudo isso aponta para o fato que ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Recapitulando, ...
Összevetve...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Používá se pro jasný závěr
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje