čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Este trabalho começou apontando...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
A prévia discussão buscou...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Resumindo, ...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Em suma, ...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Em síntese, ...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
De modo geral, ...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nos leva à conclusão de que...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Os argumentos apresentados acima provam que ...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Pode-se ver então que...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tudo isso aponta para o fato que ...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Recapitulando, ...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje