česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Este trabalho começou apontando...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
A prévia discussão buscou...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Resumindo, ...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Em suma, ...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Em síntese, ...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
De modo geral, ...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nos leva à conclusão de que...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Pode-se ver então que...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tudo isso aponta para o fato que ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Recapitulando, ...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje