rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Podsumowując, ...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
W podsumowaniu, ...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
W sumie...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ogólnie...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
...prowadzi do wniosku, że...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Widzimy więc, że...
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ogólnie rzecz biorąc, ...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje