francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Podsumowując, ...
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
W podsumowaniu, ...
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
W sumie...
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ogólnie...
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
...prowadzi do wniosku, że...
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Widzimy więc, że...
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ogólnie rzecz biorąc, ...
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje