anglicky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We opened this paper by noting…
Používá se pro zahájení shrnutí práce
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
The foregoing discussion has attempted to…
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
The hypotheses were tested with data covering…
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Podsumowując, ...
To sum up…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
W podsumowaniu, ...
In summary, …
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
W sumie...
All in all…
Používá se k obecnému posouzení práce
Ogólnie...
By and large…
Používá se k obecnému posouzení práce
...prowadzi do wniosku, że...
…leads us to the conclusion that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
The arguments given above prove that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Widzimy więc, że...
We can see then, that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All of this points to the fact that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Understanding...can help reveal…
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ogólnie rzecz biorąc, ...
On balance…
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Používá se pro jasný závěr
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje