švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Samengevat ...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Samenvattend ...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Al met al ...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
Over het geheel ...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alles wijst erop dat ...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Over het geheel genomen ...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje