rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Samengevat ...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Samenvattend ...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Al met al ...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
Over het geheel ...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alles wijst erop dat ...
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Over het geheel genomen ...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje