čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Samengevat ...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Samenvattend ...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Al met al ...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Over het geheel ...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje