česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Samengevat ...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Samenvattend ...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Al met al ...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
Over het geheel ...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alles wijst erop dat ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Over het geheel genomen ...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje