anglicky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Používá se pro zahájení shrnutí práce
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Samengevat ...
To sum up…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Samenvattend ...
In summary, …
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Al met al ...
All in all…
Používá se k obecnému posouzení práce
Over het geheel ...
By and large…
Používá se k obecnému posouzení práce
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Over het geheel genomen ...
On balance…
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Používá se pro jasný závěr
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje