švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Zusammenfassend...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Zusammenfassend...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Im Großen und Ganzen...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
Insgesamt...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All dies deutet darauf hin, dass...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Alles in allem...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje