maďarsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Zusammenfassend...
Összefoglalva, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Zusammenfassend...
Összefoglalva ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Im Großen und Ganzen...
Összességében ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Insgesamt...
Egészében véve ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Láthatjuk, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All dies deutet darauf hin, dass...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Alles in allem...
Összevetve...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Používá se pro jasný závěr
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje