čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Zusammenfassend...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Zusammenfassend...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Im Großen und Ganzen...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Insgesamt...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All dies deutet darauf hin, dass...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Alles in allem...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje