česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Zusammenfassend...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Zusammenfassend...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Im Großen und Ganzen...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
Insgesamt...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All dies deutet darauf hin, dass...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Alles in allem...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje