švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Összefoglalva, ...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Összefoglalva ...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Összességében ...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
Egészében véve ...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Láthatjuk, hogy ...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
A .... megértése segíthet felfedni ....
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Összevetve...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje