německy | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Összefoglalva, ...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Összefoglalva ...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Összességében ...
Im Großen und Ganzen...
Používá se k obecnému posouzení práce
Egészében véve ...
Insgesamt...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Láthatjuk, hogy ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
A .... megértése segíthet felfedni ....
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Összevetve...
Alles in allem...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Používá se pro jasný závěr
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje