rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
요약하면, ...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
요약하면, ...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
대체로, ...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
대체로, ...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
모든 것을 고려하여, ...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje