čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
요약하면, ...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
요약하면, ...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
대체로, ...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
대체로, ...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
모든 것을 고려하여, ...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje