čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前述の議論は・・・・するためのものだった。
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
結論として、・・・・
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
まとめると、・・・・
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
全体に目を向けると、・・・・
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
全般的に見て、・・・・
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
前述の議論は・・・・を証明している。
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
・・・・ということが見て取れる。
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
これらの全てが・・・・という事実を示している。
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
あらゆる点から見て、・・・・
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
したがって、・・・・という事実がある。
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje