rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Riassumendo...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Concludendo...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Complessivamente...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
In generale...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ci porta a concludere che...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Siamo dunque portati a credere che...
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tirando le somme...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje