korejsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Riassumendo...
요약하면, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Concludendo...
요약하면, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Complessivamente...
대체로, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
In generale...
대체로, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ci porta a concludere che...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Siamo dunque portati a credere che...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tirando le somme...
모든 것을 고려하여, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Používá se pro jasný závěr
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje