česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Riassumendo...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Concludendo...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Complessivamente...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
In generale...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ci porta a concludere che...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Siamo dunque portati a credere che...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tirando le somme...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje