anglicky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
We opened this paper by noting…
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
The foregoing discussion has attempted to…
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
The hypotheses were tested with data covering…
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Riassumendo...
To sum up…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Concludendo...
In summary, …
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Complessivamente...
All in all…
Používá se k obecnému posouzení práce
In generale...
By and large…
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ci porta a concludere che...
…leads us to the conclusion that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
The arguments given above prove that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Siamo dunque portati a credere che...
We can see then, that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
All of this points to the fact that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Understanding...can help reveal…
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tirando le somme...
On balance…
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Používá se pro jasný závěr
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje