švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje