řecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Εν περιλήψει,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
Εν ολίγοις,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
Εν συντομία,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
Σε γενικές γραμμές,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
Συνοπτικά...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje