polsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Podsumowując, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
W podsumowaniu, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
W sumie...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
Ogólnie...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
...prowadzi do wniosku, że...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Widzimy więc, że...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje