maďarsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Összefoglalva, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
Összefoglalva ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
Összességében ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
Egészében véve ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Láthatjuk, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
Összevetve...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje