korejsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
요약하면, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
요약하면, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
대체로, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
대체로, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
모든 것을 고려하여, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje