finsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Yhteenvetona...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
Yhteenvetona...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
Kaiken kaikkiaan
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
Yleisesti ottaen
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Näemme siis, että...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
Kaiken kaikkiaan
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje