dánsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Til at opsummere...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
Summarisk,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
Alt i alt...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
I det store og hele...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
...fører os til den konklusion at...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Vi kan derefter se at...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
Alt dette peger på det faktum at...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
Ligevægtigt...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje