čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje