česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje