anglicky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
We opened this paper by noting…
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
The foregoing discussion has attempted to…
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
The hypotheses were tested with data covering…
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Pour résumer...
To sum up…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En résumé...
In summary, …
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Globalement...
All in all…
Používá se k obecnému posouzení práce
Dans l'ensemble...
By and large…
Používá se k obecnému posouzení práce
...nous amène à la conclusion que...
…leads us to the conclusion that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
The arguments given above prove that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
On peut alors voir que...
We can see then, that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tout cela indique que...
All of this points to the fact that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Understanding...can help reveal…
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En définitive...
On balance…
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Používá se pro jasný závěr
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje