čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Yhteenvetona...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Yhteenvetona...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Kaiken kaikkiaan
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Yleisesti ottaen
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Näemme siis, että...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Kaiken kaikkiaan
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje