rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ni komencis ĉi paperon kun...
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La antaŭa diskuto provis...
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Por resumi…
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En resumo,...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Entute...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ĝenerale...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Ni povas vidi, ke...
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Entute...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje