nizozemsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ni komencis ĉi paperon kun...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La antaŭa diskuto provis...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Por resumi…
Samengevat ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En resumo,...
Samenvattend ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Entute...
Al met al ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ĝenerale...
Over het geheel ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Ni povas vidi, ke...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Alles wijst erop dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Entute...
Over het geheel genomen ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Používá se pro jasný závěr
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje