německy | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ni komencis ĉi paperon kun...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La antaŭa diskuto provis...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Por resumi…
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En resumo,...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Entute...
Im Großen und Ganzen...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ĝenerale...
Insgesamt...
Používá se k obecnému posouzení práce
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Ni povas vidi, ke...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
All dies deutet darauf hin, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Entute...
Alles in allem...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Používá se pro jasný závěr
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje