čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ni komencis ĉi paperon kun...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La antaŭa diskuto provis...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Por resumi…
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En resumo,...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Entute...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ĝenerale...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Ni povas vidi, ke...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Entute...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje