česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ni komencis ĉi paperon kun...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La antaŭa diskuto provis...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Por resumi…
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En resumo,...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Entute...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ĝenerale...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Ni povas vidi, ke...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Entute...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje