anglicky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ni komencis ĉi paperon kun...
We opened this paper by noting…
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La antaŭa diskuto provis...
The foregoing discussion has attempted to…
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
The hypotheses were tested with data covering…
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Por resumi…
To sum up…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En resumo,...
In summary, …
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Entute...
All in all…
Používá se k obecnému posouzení práce
Ĝenerale...
By and large…
Používá se k obecnému posouzení práce
...kondukas nin al la konkludo, ke...
…leads us to the conclusion that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
The arguments given above prove that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Ni povas vidi, ke...
We can see then, that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
All of this points to the fact that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Understanding...can help reveal…
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Entute...
On balance…
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Používá se pro jasný závěr
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje