korejsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
요약하면, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
요약하면, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
대체로, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
대체로, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
모든 것을 고려하여, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje