čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Til at opsummere...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Summarisk,...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Alt i alt...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
I det store og hele...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje